آچارآلات – تورکمتر – مولتی پلایر

آلن

 •   6 پره

 •   6 پره سرگرد

 •   ستاره ای

 •   ستاره ای سوراخ دار

 •   12 پره

  آچار شلاقی


   آچار فرانسه

 

 

 

یکسر رینگ یکسر تخت

دوسر رینگی

دوسر رینگی چاکدار

یکسر رینگی جغجغه ای

دوسر بکس چپقی لولایی

دوسر رینگی E

دوسر تخت


  مولتی پلایر

 • 1:3

 • 1:10

 • 1:12.5


  تورکمتر

 • تقه ای کله جغجغه ای

 • تقه ای آچار خور

 • دیجیتال